ISSN: 2299-4122 • e-ISSN: 2657-4799 • DOI: 10.23817/bzspr • Współczynnik odrzuceń: 30% (2022)
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft
Contributions to General and Comparative Linguistics

Dla Autorów

Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu językoznawstwa. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z

  • jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także
  • z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft / Contributions to General and Comparative Linguistics oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.

Podstawowe wymagania formalne:

  • Objętość artykułu – 60 000 znaków ze spacjami.
  • Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne, bibliografia.
  • Autor jest zobowiązany do przedstawienia tekstów zgodnych z wymogami stawianymi przez czasopismo zamieszczonymi poniżej w załączniku.
  • Tytuły, nazwiska i imiona autorów opracowań powoływanych w kierowanych do wydania artykułach, które są w oryginale zapisane w alfabetach innych niż łacińskie, muszą być podane w tekstach w transliteracji na alfabet łaciński.
  • W przesłanym tekście w lewym górnym rogu strony tytułowej powinny być zapisane dane autora/autorów publikacji (adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, miejsce pracy autora publikacji; w wypadku pracowników naukowych należy podać afiliację). Zaleca się również stworzenie profilu ORCID (Open Research and Contributor ID), umożliwiającego śledzenie dorobku naukowego autora w sieci, oraz wskazanie nr ORCID pod danymi autora/autorów.
  • Do artykułów należy dołączyć krótkie (maksymalnie 10 zdań) streszczenie i tytuł artykułu w języku angielskim oraz 5-6 słów kluczowych w języku angielskim. Streszczenie powinno określać temat, cele oraz główne wnioski opracowania.
  • Artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word: DOC/DOCX lub tekst sformatowany RTF) e-mailem pod adresem: beitraege.wroclaw@wp.pl.

Teksty odbiegające od podanych standardów mogą nie być uwzględniane w procesie kwalifikacyjnym.

O przyjęciu tekstu do wydania w czasopiśmie Autor zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez niego adresem w ciągu 7 dni roboczych.

Artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo (tzw. double-blind review). Lista recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma. Uwagi recenzyjne są przesyłane Autorowi, który zobowiązuje się do uwzględnienia zasugerowanych poprawek lub nadesłania uzasadnienia w wypadku ich nieuwzględnienia. Przy dwóch recenzjach negatywnych redakcja odmawia przyjęcia tekstu do druku.

Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Zjawisko ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to osoba taka jest autorem/współautorem publikacji. Zaporą dla wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (podanie informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

Wszystkie artykuły prezentujące wyniki badań statystycznych są kierowane do redaktora statystycznego.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.

Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

Przesyłając tekst, Autor wyraża zgodę na umieszczenie w bazach, z którymi współpracuje Wydawnictwo, oprócz samego tekstu także podstawowych danych o artykule, m.in. jego streszczenia w języku angielskim wraz z danymi personalnymi autora (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail) i słowami kluczowymi.

Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.

Po opublikowaniu artykułu autor otrzymuje nieodpłatnie 2 egzemplarze drukowane czasopisma Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft / Contributions to General and Comparative Linguistics. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie czasopisma.

Załączniki