ISSN: 2299-4122 • e-ISSN: 2657-4799 • DOI: 10.23817/bzspr • Współczynnik odrzuceń: 18% (2023)
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft
Contributions to General and Comparative Linguistics

O czasopiśmie

Czasopismo Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft ukazuje się pod podanym tytułem od 2012 roku, pod tytułem dwujęzycznym Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft / Contributions to General and Comparative Linguistics od 2020 roku. Jest kontynuacją wydawniczą, publikowaną wcześniej w wielotomowej i wielotematycznej serii Beihefte zum Orbis Linguarum (po raz pierwszy w 2006 roku). Czasopismo ukazuje się pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wydawane w Oficynie Wydawniczej ATUT (Wrocław) i Neisse Verlag Silvia und Detlef Krell GbR (Dresden).

Redaktorami czasopisma są Edyta Błachut i Adam Gołębiowski (Instytut Filologii Germańskiej UWr) oraz Dorota Klimek-Jankowska i Krzysztof Migdalski (Instytut Filologii Angielskiej UWr). Czasopismo ukazuje się raz w roku. Profil czasopisma obejmuje problematykę z szeroko rozumianego językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Czasopismo stanowi forum nie tylko krajowej dyskusji, ale również jest środkiem transferu zagranicznej myśli językoznawczej. Jako czasopismo otwarte dla badaczy z całej Polski, Europy i ze świata umożliwia Autorom publikowanie tekstów w dwóch językach: niemieckim i angielskim.

Czasopismo drukuje oryginalne artykuły empiryczne, teoretyczne i przeglądowe oraz krótkie doniesienia z badań. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo doboru nadsyłanych tekstów do profilu danego tomu.

*

Strona wykorzystuje czcionki Roboto i Roboto Condensed dostarczane przez Google Fonts, ikonę „Search” autorstwa Just Be Nice Studio, znak graficzny licencji CC BY-SA ze strony creativecommons.org oraz zmodyfikowany znak graficzny „Open Access” PLOS, pobrany ze strony commons.wikimedia.org.